کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

تفاوت will و be going to


تفاوت will  و be going to

=       از will  زمانی استفاده می شود که در مورد یک حقیقت صحبت می کنیم و یا از وقوع چیزی مطمئن هستیم.

  • The boss won't be very happy.

رییس خیلی خوشحال نخواهد بود.

  • I'm sure you will like her.

مطمئن هستم که تو او رو دوست خواهی داشت.

اگر در مورد اتفاقی مطمئن نبود از will  و قیودی نظیر Probably به معنی "شاید" یا possibly  به معنی "ممکن است" استفاده می کنیم. پس از will  باید از قید استفاده نمود.

=       I will possibly come but I may not get back in time.

من امکان داره بیام اما ممکنه به موقع برنگردم.

=       از be going to  زمانی استفاده می شود که میخواهیم در مورد اتفاقی پیش بینی کنیم و یا برای کاری برنامه چیده ایم و قرار است آن را انجام دهیم.

=       Not a cloud in the sky. It's going to be another warm day.

حتی یک ابرم تو آسمون نیست. انگار قراره امروزم یه روز گرم دیگه باشه.( پیش بینی)

=       I'm going to go to the party with my friend.

با دوستم قراره به مهمونی برم.( برنامه ریزی)

 پیشنهاد ویژه