کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

ترتیب صفات در جمله


 ترتیب صفات در انگلیسی

یکی از موضوعات مهم گرامری ترتیب صفات در جمله هست. این که شما بدونید برای توضیح دادن در مورد یک چیز یا یک شخص چه صفاتی رو باید به ترتیب استفاده کنید. برای مثال توی فارسی داریم: "من یه پیرمرد کوتاه قد، مو مشکی خیلی مهربون دیدم". توی زبان فارسی فرقی نمیکنه که این صفت ها رو به چه ترتیبی به کار ببریم. میتونیم بگیم: " من یه پیرمرد مو مشکی، خیلی مهربون کوتاه قد دیدم." هرچند جمله ی اول نسبت به دومی بهتره و بیشتر استفاده میشه ولی خب جمله ی دوم هم میتونه توی مکالمات روزمره ازش استفاده بشه. اما توی زبان انگلیسی این موضوع تفاوت داره. یه مثال. به نظرتون کدوم جمله صحیحه؟!

I saw a high brown wall against me.

I saw a brown high wall against me.

بله جمله ی اول صحیحه. چون رنگ همیشه به اسم نزدیکتره.

خب. ترتیب صفات در انگلیسی به این صورته:

1.     Quantity or number : one, two, thousands, a lot of …

2.     Quality or opinion: delicious, lovely, nice, cool

3.     Size: big, small, tiny, huge, tall …

4.     Shape: round, square, long, fat

5.     Condition: clean, wet, reach, hungry

6.     Age: old, young, new, antique

7.     Color: black, reddish, green, yellow…

8.     Pattern: spotted, checked, zigzag

9.     Origin: American, British, Persian

10.  Material : gold, wooden, plastic

11.  Purpose or qualifier: shopping, riding, cleaning

مثال:

There are three, delicious, tiny, round, brown, British Biscuits in the plate.

البته لازم نیست که شما بشینید و همه ی این ها رو حفظ کنید. به مرور و با تکرار کم کم یاد می گیرید که هر صفت رو کجا استفاده کنید. دقت کنید باید از کاما بین صفات استفاده بشه (مثل جمله بالا).

تمرین: گزینه ی صحیح رو انتخاب کنید.


1. He was wearing a ________ shirt.
  dirty old flannel
  flannel old dirty
  old dirty flannel

2. Pass me the ________ cups.
  plastic big blue
  big blue plastic
  big plastic blue

3. All the girls fell in love with the ________ teacher.
  handsome new American
  American new handsome
  new handsome American

4. I used to drive ________ car.
  a blue old German
  an old German blue
  an old blue German

5. He recently married a ________ woman.
  young beautiful Greek
  beautiful young Greek
  beautiful Greek young

6. This is a ________ movie.
  new Italian wonderful
  wonderful Italian new
  wonderful new Italian

7. She is a ________ supermodel.
  beautiful slim Brazilian
  Brazilian beautiful slim
  slim Brazilian beautiful

8. It's in the ________ container.
  large blue metal
  blue large metal
  blue metal large

9. He sat behind a ________ desk.
  big wooden brown
  big brown wooden
  wooden big brown

10. She gave him a ________ vase.
  small Egyptian black
  black Egyptian small
  small black Egyptian
پیشنهاد ویژه