کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

انواع اسم ذات Kinds of Concrete noun


اسم ذات

اسمی است که قابل رویت بوده و به خودی خود موجود باشد. 

مثال

Pen (خودکار)

Dog (سگ)


اسم ذات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

1. اسم خاص Proper noun:

اسم خاص کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص و اشیاء معین و مشخص به کار می رود. 

مثال: New York: نیویورک John: جان


نکته: اسم خاص همیشه با حرف بزرگ نوشته می شود.

نکته: هرگز قبل از اسم خاص the بکار برده نمی شود، زیرا اسم خاص به خودی خود معین و مشخص بوده و احتیاجی به حرف تعریف معین ندارد.

2. اسم عام :Common Noun

اسم عام اسمی است که تمامی افراد و اشیاء، همجنس و هم نوع را دربر می گیرد.

مثال:

Book کتاب

Country کشور

3. اسم جمع   Collective Noun : 

اسم جمع اسمی است که بر گروهی از اشخاص و اشیاء هم شکل و یا هم نوع دلالت می کنند.

مثال:

 Flockگله

Army ارتش


نکته: اسامی جمع مانند Group (گروه)،News (اخبار)، Army (ارتش)، Audience (شنوندگان)، Information (اطلاعات)،

Crowd(جمعیت) و Furniture(وسایل منزل) همیشه با فعل مفرد به کار می روند.

.A large crowd was waiting for us

4. اسم جنس یا ماده :Material Noun

اسم جنس اسمی است که جهت نامگذاری و مشخص نمودن نوع جنس و ماده بکار می رود.

مثال:

Iron آهن

Water آب

Wood چوب

Silver نقره

پیشنهاد ویژه