اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش


اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش ( count nouns and non-count nouns)

Count nouns– اسم های قابل شمارش

اسم های قابل شمارش اسم هایی هستند که می توان آن را شمرد. مثل یک میز، دو قاشق، ده فنجان.

تعدادی از اسم های قابل شمارش را در زیر مشاهده می کنید:

 • pen, computer, bottle, spoon, desk, cup, television, chair, shoe, finger, flower, camera, stick, balloon, book, table, comb, etc.

نکته 1: برای جمع بستن اسم های قابل شمارش از s پس از آن ها استفاده می کنیم.

 • pens, computers, bottles, spoons, desks, cups, televisions, chairs, shoes, fingers, flowers, cameras, sticks, balloons, books, tables, combs, etc.

نکته 2: برای اینگونه اسم ها می توان اصطلاحات زیر را استفاده کرد.

a fewچندتا

Few چندتا

Someتعدادی    

Many تعداد زیادی

These اینها

Each هریک

Every هر یک

 

 • a few pens, a few computers, many bottles, some spoons, every desk, each cup, these televisions, the number of chairs, a few shoes, a few fingers, many flowers, some cameras, every stick, each balloon, these books, the number of tables, many combs, etc.

نکته 3: می توان قبل از اسم های قابل شمارش از a/an  و یا the  استفاده کرد.

 • a pen, the computer, a bottle, the spoon, a desk, the cup, a television, the chair, a shoe, the finger, a flower, the camera, a stick, the balloon, a book, the table, a comb, etc.

نکته 4 : قبل از اسم های قابل شمارش از much  استفاده نمی کنیم.

Non-count nouns اسم های غیرقابل شمارش -

اسم های غیر قابل شمارش را برعکس قابل شمارش ها نمی توان شمرد.

نمونه ای از این اسم ها:

 • Water, wood, ice, air, oxygen, English, Spanish, traffic, furniture, milk, wine, sugar, rice, meat, flour, soccer, sunshine, etc.

نکته 1: اسم های غیرقابل شمارش را نمیتوان جمع بست.

نکته 2: اسم های غیرقابل شمارش را نمی توان با a/an استفاده کرد.اما گاهی مواقع می توانیم با the به کار بریم. که در این حالت معنی جمله تغییر می کند. مثال:

=       Water is cold.

آب سرد است.

=       The water is cold.

در اینجا منظور آبی است که در جایی مخصوص قرار دارد. مثلا آب یک دریاچه.

پس مهم است که به موقعیت جمله توجه داشته باشیم. مثال های بیشتر را در زیر ببینید:

 • Sugar is sweet.
 • The sunshine is beautiful.
 • I drink milk.
 • He eats rice.
 • We watch soccer together.

نکته 3: ما در زبان فارسی می گوییم یک نان. اما در زبان انگلیسی نان یا bread غیرقابل شمارش است. پس قبل از آن a قرار نمی گیرد. مثال:

=       I buy a bread>این جمله غلط است.

=       I buy bread. >این جمله صحیح است.

نکته 4: می توان قبل از اسم های غیر قابل شمارش از اصطلاحات زیر استفاده کرد:

Some مقداری

Anyچیزی

Enough کافی

This  این

That آن

Much خیلی

به مثال های زیر دقت کنید:

 • We ate some rice and milk.

ما مقداری برنج و شیر خوردیم.

 • I hope to see some sunshine today.

امیدوارم امروز کمی از نورخورشید را بببینم.

 • This meat is good.

این گوشت خوب است.

 • She does not speak much Spanish.

او خیلی اسپانیایی صحبت نمی کند.

 • Do you see any traffic on the road?

آیا ترافیکی در جاده دیدی؟

 • That drink is very cold.

این نوشیدنی خیلی سرد است.

نکته 5: قبل از اسم های غیرقابل شمارش نمی توان از these و those استفاده کرد. این ضمایر فقط برای اسم های قابل شمارش است.

 پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید