کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

اسم معنی یا Abstract Noun چیست؟


 

اسم معنی یا Abstract Noun چیست؟

به طور خلاصه اسم معنی یا abstract noun  به اسمی گفته می شود که بیانگر وضعیت و حالت چیزیست و قابل مشاهده و لمس کردن نیست. مثل مهربانی، زیبایی، زکاوت، بخشندگی، قدرت و ...

نمونه ای از این اسم ها را در زیر مشاهده می کنید:

=        goodness, kindness, beauty, intelligence, generosity, cleverness, obedience, honesty, brightness, wisdom, bravery, courage, hardness, softness

=        laughter, theft, movement, judgment

=        childhood, boyhood, manhood, youth, slavery, sickness, poverty, death, sleep

نکته 1: اسم های مرتبط به هنر و علوم نیز اسم معنی هستند. مثل فیزیک، شیمی، گرامر، موزیک.

=        physics, chemistry, grammar, music

در زبا ن انگلیسی اسم معنی می تواند از صفت ها تشکیل شود:

From adjectives

Kindness from kind

مهربانی از مهربان

Bravery from brave

شجاعت از شجاع

 

Illness from ill

مریضی از مریض

 

Honesty from honest

صداقت از راستگویی

و می تواند از فعل ها تشکیل شود. مثل:

Obedience from obey

اطاعت از اطاعت کردن

Growth from grow

رشد از رشد کردن

Pleasure from please

لذت از لذت بردن

و یا می تواند از اسم های ساده تشکیل گردد. مثل:

Childhood from child

کودکی از کودک

Slavery from slave

برده داری از برده
پیشنهاد ویژه