کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

اسم در نقش صفت


          اسم درنقش صفت 
 
در زبان انگليسي گاهــي يك اسم قبل از اسم ديگري در نقش صفت ظـــاهر مي شود و آن را توصيف مي كند.

چنين اســمي ( اسم در نقش صفت ) اولاً بايد مفــرد باشد و ثانياً محل آن بــــلافاصله قبل از موصوف مي باشد .تذكر1 : توجه داشته باشيد كه (s) در بعضي از كلمــات مانند : news – physics و … s جمع نيست .

news report _ physics teacher
 تذكر2: همانگونه كه مي دانيد يكي ديگر از راههاي معمــــول براي توصيف اسم، استفاده از صفت قبل از اسم مي باشد .

a good – beautiful – fat – thin – happy – clever / girl
 تذكر3: با جابجا كردن اسم ها معني عبارت تغيير مي كند .


گل باغچه اي a garden flower
باغچه ي گل a flower garden

كارگر شب(شب كار) a night worker 
شب كارگر a worker night 
 

پیشنهاد ویژه