کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

استفاده از once به عنوان حرف ربط


 

گاهی از once به عنوان حرف ربط یا حرف عطف استفاده می کنیم. در این حالت منظور " بعد از" یا "بلافاصله بعد از " هست. مثلا بلافاصله پس از خرید چیپس یا پفک آن را در گوشه ای پنهان نمایید تا از شر دیگر اعضای خانواده در امان بماند :)

Once I’ve picked Alex up, I’ll call you.

به محض اینکه الکس رو سوار ماشین کردم باهات تماس می گیرم.

دقت کنید تو جمله ای که once هست نمیتونیم will  یا shall بیاریم.

Once I pass all my exams, I’ll be fully qualified.

Once I will pass…

خب بنده دیگه عرض خاصی ندارم. خدا نگهدار.
پیشنهاد ویژه