کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

استفاده از but for برای ارائه ی دلیل


 

گاهی می توان از but for برای ارائه ی دلیل یک چیز در اول جمله استفاده کرد. البته ایگونه جملات رو نمیشه دقیقا به فارسی برگردوند. مثال:

But for the traffic, I would have been here an hour ago.

اگر ترافیک نبود من 1 ساعت زودتر اینجا بودم.( نشون میده که ترافیک خیلی سنگین بوده و او نتونسته زودتر بیاد.)

They would have been badly injured but for the fact that they were wearing seat belts.

آن ها ممکن بود به سختی آسیب ببینند اگر کمربند ایمنی نمی بستند.
پیشنهاد ویژه