کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

استفاده از all but به معنای " almost completely "


 

All but  را می توان در معنای " almost completely" و یا "تقریبا"  استفاده کرد.

مثال ها:

I had all but finished the essay when the computer crashed and I lost it all.

من تقریبا مقاله را تمام کرده بودم وقتی که کامپیوترم خراب شد و همشو از دست دادم.

His parents had all but given up hope of seeing him again.

والدینش تقریبا امید دیدن او را از دست داده بودند.

در این جملات but for به معنای تقریبا استفاده می شود.
پیشنهاد ویژه