کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

استفاده از Do و Does در سوال و جواب


استفاده از Do و Does در سوال و جواب

Do و does از جمله فعل های کمکی در زبان انگلیسی هستند. با توجه به فاعل جمله باید از do  و یا does  استفاده نمود. برای ضمیرهای I, you, they, we از do  استفاده می شود و برای اسم افراد، he و she  از does  استفاده می کنیم.

به مثال زیر دقت کنید.

=       Do you go to school everyday?

=       No I don't.

 

=       Does she clean her room every weekend?

=       Yes she does.

 

نکته 1: به یاد داشته باشید که اگر توی سوال do  بود توی جواب هم از do  استفاده می کنیم و اگر does  بود از does  استفاده می کنیم.

نکته 2: برای پاسخ بلند do  و does  حذف می شوند و اگر does  حذف شد باید فعل S  سوم شخص بگیرد.

=       Does he go to school?

=       Yes he does. He goes to school.

نکته 3: گاهی می توان سوال را به صورت منفی پرسید. در این حالت از don't  و یا doesn’t  استفاده می کنیم.

=       Don't you see him every day?

=       No I don’t.

 

=       Doesn't she do her homework?

 

او تکالیفش رو انجام نمیده؟

=       Yes she does. She does her homework.

چرا انجام میده. تکالیفشو انجام میده.

نکته 4: هنگامی که از does  در سوال استفاده می کنیم S  سوم شخص فعل حذف می شود.( به مثال بالا دقت کنید.)

 پیشنهاد ویژه