کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

مقایسه زمان حال استمراری با زمان حال کامل استمراری


حال کامل استمراری I have been doing


.I've been working hard, so now I'm going to have a rest

من سخت کار کرده ام، بنابراین حالا می خواهم استراحت
.The ground is wet. It's been raining

زمین خیس است. باران باریده است.
.We've been waiting for an hour 

برای یک ساعت انتظار کشیده ایم.
حال استمراری I am doing.Don't disturb me now. I'm working

حالا حواس من را پرت نکن. من دارم کار می کنم.
.We need an umbrella. It's raining

ما یک چتر نیاز داریم. دارد باران می بارد.
.Hurry up! We're waiting

عجله کن! منتظریم.    پیشنهاد ویژه