کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

تفاوت students و children


When I started school aged seven, there were twenty students in my class. 

(students) دانش آموزان بزرگتر از 16 سال و معمولا در دانشگاه می باشند. برای دانش آموزان مدرسه ای از schoolchildren و یا فقط children استفاده می کنیم.

(pupil رسمی تر می باشد).

 When I started school aged seven, there were twenty children in my class. 

زمانی که در 7 سالگی مدرسه را شروع کردم، 20 دانش آموز در کلاس من وجود داشتند. 

 

In the high school, there were 40 students in math class. 

در دبیرستان، 40 دانش آموز در کلاس ریاضی وجود داشتند. 
پیشنهاد ویژه