کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

کالوکیشنهای Apartment


apartment :  آپاراتمان 


 آپارتمان بزرگ                          large apartment

آپارتمان راحت                comfortable apartment


آپارتمان طبقه اول              first-floor apartment

آپارتمان مدرن                     modern apartment


 آپارتمان دو خوابه    two bed-roomed apartment

 آپارتمان طبقه اول        second-floor apartment


ساختمان آپارتمانی بزرگ         apartment block

آپارتمان بزرگ                       large apartment


 آپارتمان لوکس                   luxury apartment
 ساختمان آپارتمانی بزرگ     apartment house


    پیشنهاد ویژه