کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

بررسی کاربرد With در چند جملهCome with me.

باهام بیا.

I am disgusted with him.

ازش متنفرم.

You have to come with me.

باید به همراه من بیای.

He ran away with the money.

پولو برداشت در رفت.

She went with him.

اون (مونث)باهاش (مذکر) رفت.

Won't you come with me?

باهام نمیای ؟!

I'm busy with my homework.

مشغول کارهای خونه ام هستم .

She was busy with the housework..

به کارهای خونه مشغول بود.

I'll start with a beer.

با یه آبجو شروع میکنم !

I am not concerned with this.

به من ربطی نداره

I burned my hand with an iron.

با یه اتو دستمو سوزوندم !

Won't you go shopping with me?

باهام خرید نمیای ؟! نمیای بریم خرید ؟

Why didn't you dance with him?

چرا باهاش نرقصیدی ؟!

I agree with him on that point.

توی این مورد باهات موافقم.

She wants to play golf with him.

اون میخواد باهاش(مذکر) گلف بازی کنه.

I would like you to come with me.

دوست دارم یا تمایل دارم باهام بیای.

What did you do with those books?

با اون کتابها چکار کردی ؟

I agreed with her.

باهاش توافق داشتم موافق بودم.

Let me help you with your baggage.

بزار کمکت کنم واسه چمدونات.

Are you through with your homework?

کارای خونه رو تموم کردی ؟پیشنهاد ویژه