کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

بررسی کاربرد IF در چند جملهI'll come if necessary.

اگه ضروری باشه میام.

I don't mind if it's hot.

داغم باشه مهم نیست (اشکالی نداره داغ باشه)

You can go if you want to.

اگه بخوای میتونی بری.

I wouldn't do it if I were you.

اگه جات بودم اینکارو نمیکردم.

I will go there even if it rains

اونجا خواهم رفت حتی اگه بارون بیاد.

How can I tell if I'm really in love?

چجوری میتونم بگم اگه واقعا عاشق باشم ؟!

She asked him if he was a student at this school.

ازش پرسید که ایا در این مدرسه دانش اموزه بوده.

What would you do if you saw a man from another planet?

اگه یه نفر از یه سیاره دیگه رو ببینی چکار میکنی ؟!

I'm willing to take care of your children, if you want me to.

اگه ازم بخوای ، مشتاقم که از فرزندانت نگه داری کنم.

If it's possible, I'd like to exchange this for a larger size.

اگه امکانش باشه میخوام اینو با یه سایز بزرگ تعویض کنم.

If you only had one more week to live, what would you spend your time doing?

اگه فقط یه هفته دیگه برای زندگی داشتی ،وقتتو با چه کاری میگذروندی ؟

I think if I talked more often with a native speaker, my English skills would improve quickly.

فکر میکنم اگه بیشتر وقتها با متکلمان بومی حرف میزدم مهارت انگلیسی من به سرعت بهبود پیدا میکرد.پیشنهاد ویژه