کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

بررسی کاربرد Be در چند جملهDon't be sad.

ناراحت نباش.

Are you going to be ok ?

قصد داری خوب بشی ؟؟؟

I'd better be on my way.

بهتره حرکت کنم ، یا سر راهم باشم .

Don't be angry.

عصبانی نباش.

Be kind to old people.

با افراد پیر مهربون باش.

He must be tired.

حتما خسته ست.

You must be kidding!

حتما شوخی میکنی !

Be quiet for a moment .

یه لحظه ساکت باش.

Lets be friends forever.

بیا برای همیشه دوست باشیم.

I'll come if necessary.

اگه ضروریه میام

I'll be seventeen next year.

سال بعد 17 ساله میشم.

Be careful not to catch a cold.

مراقب باش سرما نخوری.

She must to be sick.

باید مریض بشه.

You can go if you want to.

اگه میخوای میتونی بری.

Will three o'clock be alright ?

ساعت 3 خوبه ؟

I'll be back soon.

زد برمیگردم.

I'll be back at ten.

ساعت 10 بر میگردم

He may be jogging around the park.

احتمالا اطراف پارک قدم میزنه .

I would like to be a pilot in the future.

دوست دارم در اینده خلبان بشم.

Do you think tomorrow will be a nice day ?

فکر میکنی فردا روز باحالی بشه ؟پیشنهاد ویژه