کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

500 کلمه را باروش TPR به فرزاند خود یاد دهیم.


با این روش به راحتی میشه به کودکان خود چندین کلمه ی انگلیسی  (فعل و اسم و ... ) یاد داد به نمونه های زیر دقت کنید : 

 

General Body Movements 
1. stand up 
2. sit down 
3. walk 
4. stop 
5. turn left 
6. turn right 
7. turn around 
8. walk backwards 
9. jump 
10. hop 
11. bend over 
12. squat 
13. walk 3 steps, 5 steps, etc. 
14. face ___ (face me; face the wall, face the door, etc.) 
15. lift up your right leg (left leg, right arm, etc.) 
16. lower your leg (left leg, right arm, etc.) 
17. shake my hand 
18. kiss me (on the cheek!) 
19. make a fist 
20. clap your hands 
21. snap your fingers 
22. wave 

facial things 
23. smile 
24. cough 
25. laugh 
26. cry 
27. sneeze 
28. open your mouth 
29. close your mouth 
30. stick out your tongue 
31. put your tongue back in 
32. wink 
33. blink 
34. wiggle your nose 

General verbs you can use with objects 
35. where is 
36. touch 
37. show me 
38. pick up 
39. put down 
40. put it back (return) 
41. drop 
42. move 
43. give me (give him) 
44. take it back 
45. throw 
46. catch 
47. turn over (flip) 
48. put the _____ on (under etc.) the ______ 
49. push 
50. pull 
51. lift 

kitchen table stuff 
52. cup 
53. plate 
54. bowl 
55. knife 
56. fork 
57. spoon 
58. napkin / tissue 
59. dish 
60. big round serving tray 
61. tray you’d serve tea or coffee on 
62. table 
63. chair 

kitchen stuff 
64. pan 
65. oven 
66. stove 
67. sink 
68. faucet 
69. counter 
70. cupboard 
71. refrigerator 

basic foods 
72. flour 
73. sugar 
74. bread 
75. tea leaves 
76. coffee grounds 
77. rice 
78. nuts 
79. yogurt 
80. candy, etc. 

drinks 
81. water 
82. milk 
83. juice 
84. soda 
85. yogurt (drinking) 
86. coffee 
87. tea 

fruits/vegetables 
88. apple 
89. banana 
90. orange 
91. plum 
92. grapes 
93. fig 
94. dates 
95. raisons 
96. lemon 
97. pomegranate 
98. watermelon 
99. tomato 
100. cucumber 
101. zucchini 
102. onion 
103. carrot 
104. eggplant 
105. small eggplant 
106. potato 
107. garlic 
108. parsley 
109. lettuce 
110. grape leaves 
111. celery 
112. mint 
113. cabbage, etc. 

numbers (by using pens, for example) 
114. one 
115. two 
116. three 
117. four 
118. five 
119. six 
120. seven 
121. eight 
122. nine 
123. ten 
124. eleven, etc. 

words having to do with a door 
125. door 
126. key 
127. doorknob 
128. hinge 
129. peephole 
130. doorbell 
131. open the door 
132. close the door 
133. lock the door 
134. unlock the door 
135. look through the peephole 
136. ring the doorbell 
137. knock on the door 

words having to do with money 
138. coin 
139. bill 
140. 1 qirsh coin 
141. 5 qirsh coin 
142. 10 qirsh coin 
143. 25 qirsh coin 
144. 50 qirsh coin 
145. 1 dinar coin 
146. 1 dinar bill 
147. 5 dinar bill 
148. 10 dinar bill 
149. 20 dinar bill 
150. pay me 35 qirsh, etc. 
151. put 1 dinar in your pocket, etc. 
152. give me change for this 1 dinar bill 

words having to do with a cassette recorder/radio/etc. 
153. cassette recorder 
154. button 
155. microphone 
156. speaker 
157. headphones 
158. volume control 
159. DC adapter jack 
160. DC adapter 
161. handle 
162. front 
163. back 
164. side 
165. battery cover 
166. battery 
167. play button 
168. record button 
169. rewind button 
170. fast forward button 
171. pause button 
172. cassette 
173. put the cassette in the player 
174. take the cassette out of the player 
175. turn the cassette over (i.e., take it out, turn it over, and put it back in) 
176. push play (start the tape) 
177. turn up the volume 
178. turn down the volume 
179. push stop (stop the tape) 
180. push the pause button 
181. rewind the tape 
182. fast forward the tape 
183. record ___ onto the tape 
184. turn on the radio 
185. turn off the radio 
186. change the station 
187. find some music 
188. find some talking 
189. change the band (e.g., from AM to FM) 
190. change it back 

words that have to do with a book 
191. book 
192. title 
193. author 
194. cover 
195. table of contents 
196. index 
197. chapter 
198. page 
199. page number 
200. section 
201. paragraph 
202. sentence 
203. period 
204. comma 
205. quotation mark 
206. open the book 
207. close the book 
208. turn to page number ____ 
209. turn the page 
210. turn forward 5 pages 
211. turn back a page 
212. turn back three pages 

Things you’ll see outside in a city (you and your tutor will have to go outside for this list, but it’s nice to have a change every once in a while anyway) 

213. car 
214. truck 
215. motorcycle 
216. bicycle 
217. bus 
218. pedestrian (walker) 
219. policeman 
220. office building 
221. restaurant 
222. house 
223. apartment building 
224. grocery store 
225. vegetable/fruit store 
226. butcher’s shop 
227. bakery 
228. gas station 

words having to do with a car 
229. car 
230. door 
231. front seat 
232. back seat 
233. driver’s seat 
234. passenger seat 
235. steering wheel 
236. seat belt 
237. break pedal 
238. gas pedal 
239. clutch pedal 
240. speedometer 
241. gas gauge 
242. gear shift 
243. emergency break 
244. ignition switch 
245. horn 
246. hood 
247. headlight 
248. fender 
249. license plate 
250. engine 
251. trunk 
252. tire 
253. fender 
254. exhaust pipe 
255. turn signal switch 
256. light switch 
257. put on/take off your seatbelt 
258. turn on the car 
259. turn off the car 
260. drive forward 
261. go in reverse 
262. turn right 
263. turn left 
264. do a U-turn 
265. turn on your left turn signal 
266. turn on your right turn signal 
267. use the horn 
268. stop 
269. speed up 
270. slow down 
271. turn on/off the headlights 
272. turn on/off the highbeams 
273. turn on/off the inside light 
274. wind down the window 
275. wind up the window 
276. lock the door (from the inside) 
277. lock the door (from the outside) 
278. driver’s license 
279. 

prepositions 
280. on 
281. in 
282. under 
283. above 
284. beside / next to 
285. in front of 
286. behind 
287. to the left of 
288. to the right of 

living room 
289. sofa 
290. chair 
291. pillow 
292. coffee table 
293. rug 
294. carpet 
295. cushion 
296. window 
297. curtain 
298. lamp 
299. ceiling light 
300. light switch 
301. electrical plug 
302. phone plug 
303. telephone 
304. telephone cord 
305. television 
306. bookcase 

bedroom 
307. bed 
308. sheet 
309. pillow 
310. blanket 
311. dresser 
312. closet 
313. coat hanger 
314. mirror 

bathroom 
315. toilet 
316. bathtub 
317. toilet paper 
318. sink 
319. towel 
320. shower curtain 
321. toothbrush 
322. toothpaste 
323. comb 
324. plunger 
325. shampoo 
326. deodorant 

basic adjectives 

327. big 
328. small 
329. medium (of three, for example) 
330. long 
331. short 
332. new 
333. old 
334. thick 
335. thin 

colors 
336. color (the word for color) 
337. white 
338. black 
339. red 
340. orange 
341. yellow 
342. green 
343. blue 
344. purple 
345. pink 
346. brown 
347. gray 

shapes 
348. square 
349. rectangle 
350. triangle 
351. circle 
352. oval 
353. pentagon 
354. hexagon 
355. cube 
356. box (rectangular solid) 
357. sphere 

things you can do with a pen 
358. cap 
359. take off the cap 
360. put the cap back on 
361. write 
362. sign your name 
363. draw a line, circle, square, etc. 

basic adverbs 
364. quickly 
365. slowly 
366. carefully 

voice things 
367. speak 
368. sing 
369. hum 
370. whisper 
371. shout/yell 
372. stop speaking (singing, humming, etc.) 

household items 
373. light bulb 
374. hammer 
375. screwdriver 
376. screw 
377. wrench 
378. pliers 
379. broom 
380. mop 
381. dustpan 
382. sweep the floor 
383. mop the floor 
384. trash can 
385. trash bag 
386. washing machine 
387. dryer 
388. iron 
389. ironing board 
390. clothes pin 

clothing 
391. shirt 
392. pants 
393. shoe 
394. shoes 
395. coat 
396. underwear 
397. sock 
398. socks 
399. watch 
400. sweater 
401. hat 
402. belt 
403. dress shirt 
404. tie 
405. dress 
406. skirt 
407. blouse 

parts of the body 
408. hair 
409. forehead 
410. eyebrow 
411. eyelash 
412. eye 
413. ear 
414. cheek 
415. nose 
416. lip/lips 
417. mouth 
418. moustache 
419. beard 
420. chin 
421. throat 
422. tooth / teeth 
423. tongue 
424. chest 
425. back 
426. shoulder 
427. belly 
428. arm 
429. leg 
430. thigh 
431. shin 
432. hand 
433. finger 
434. fingers 
435. thumb 
436. knuckle 
437. fingernail 
438. elbow 
439. knee 
440. foot 
441. ankle 
442. toe / toes 

office 
443. office 
444. desk 
445. computer 
446. keyboard 
447. monitor 
448. printer 
449. mouse 
450. printer cable 
451. voltage regular 
452. power cord 
453. disk drive 
454. floppy disk 
455. paper 
456. modem 
457. fax machine 
458. scanner 
459. shredder 

words having to do with a wall calendar 

460. today 
461. yesterday 
462. tomorrow 
463. the day before yesterday 
464. the day after tomorrow 
465. week 
466. this week 
467. last week 
468. next week 
469. Sunday 
470. Monday 
471. Tuesday 
472. Wednesday 
473. Thursday 
474. Friday 
475. Saturday 
476. month (this month, last month, next month) 
477. next Thursday 
478. last Monday 
479. a week from Wednesday 
480. holiday 

with a clock 
481. clock 
482. 1:00 
483. 2:00 
484. 3:00 
485. 4:00 
486. 5:00 
487. 6:00 
488. 7:00 
489. 8:00 
490. 9:00 
491. 10:00 
492. 11:00 
493. 12:00 
494. 1:15 
495. 2:30 
496. 3:45 
497. 4:20 
498. 9:40 
499. 8:55 
500. 8:05 
501. AM 
502. PM
پیشنهاد ویژه