کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

make it quick چی میشه ؟


همونطوری که اکثر دوستان میدونند این جمله معنیش میشه " عجله کن-سریع باش " ولی مخالفش چی میشه ؟! 

Take your time.

عجله نکن 
پیشنهاد ویژه