hanging out چی میشه ؟!


:این اصطلاح بیشتر به معنی با هم بودن و با هم وقت گذروندن میشه به مثال زیر توجه کنید

 

I've missed hanging out together  (informal)=spend time together

 !دلم واسه با هم بودن (با هم وقت گذروندن) تنگ شده

پیشنهاد ویژه