کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

To drive up &To drive down


Drive up زمانی استفاده میشه که به سمت شمال حرکت کنیم (شمال منظور جهت جغرافیایی میباشد ) و  ازDrive down زمانی استفاده میشه که به سمت جنوب حرکت کنیم

مثال :


I'm driving up to Santa Barbara.

I'm driving down to New York. 
پیشنهاد ویژه