کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

Ever since چی میشه ؟!


Ever since  چی میشه ؟!

بیشتر مواقع به معنیه "وقتی که-زمانی که " هست ، به مثال زیر برای درک بیشتر این موضوع  توجه کنید:

 

 Ever since my mom died, every now and then I cry about it.

از وقتی که مادرم مرد ، گهگاهی براش گریه میکنم. 

 

 I've been thinking it ever since I got here.

از وقتی اومدم اینجا در موردش  فکر می کرده ام.
پیشنهاد ویژه