کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت و جمله برای بیان کسل بودن در زبان انگلیسی


از  10 عبارت زیر برای بیان کسل بودن در زبان انگلیسی استفاده میکنیم :


 • How boring / tedious / dull !
 • What a bore!
 • It bores me to tears.
 • It leaves me cold.
 • It does nothing for me.
 • It's as dull as ditch-water.
 • I can't see what all the fuss is about.
 • It's as interesting as watching paint dry
 • I'm afraid I don't share your enthusiasm..
 • I can't say that I find it interesting.
 •  
  پیشنهاد ویژه