کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت و اصطلاح برای اظهار کردن زمانی که اتفاقی افتاده


از 10 جمله ی زیر برای اظهار کردن زمانی که اتفاقی افتاده در زبان انگلیسی استفاده میکنیم :

 • Cheer up! / Chin up!
 • Smile!
 • It's not the end of the world.
 • Worse things happen at sea.
 • Look on the bright side........
 • Every cloud (has a silver lining).
 • Practice makes perfect.
 • There are plenty more fish in the sea.
 • Lighten up!
 • There's no use crying over spilt milk. • پیشنهاد ویژه