کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت برای پرسیدن نظر و عقیده انگلیسی


از 10 عبارت زیر برای پرسیدن عقیده و نظر دیگران در زبان انگلیسی استفاده میکنیم : 

 

 • What do you think of...?
 • What do you think about...?
 • How d'you feel (about...)?
 • What d'you reckon (about...)?
 • What's your opinion of...?
 • (What do think about) that?
 • What are your views on...?
 • Where do you stand (on...)?
 • What would you say to... / if we...?
 • Are you aware of.....? • پیشنهاد ویژه