کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت برای حدس زدن در زبان انگلیسی


از 10 عبارت زیر برای حدس زدن در مورد مسائل مختلف در زبان انگلیسی استفاده میشود :


 • Off the top of my head, I think she's 26.
 • Knowing (the English), he likes football.
 • If I had to take a guess, I'd say she's 26
 • I'd say she's 26.
 • Chances are she's 26.
 • At a guess, I'd say she's 26.
 • Probably about 26.
 • We're talking maybe late twenties.
 • About 6-ish
 • Around about 6 o'clock • پیشنهاد ویژه