10 عبارت برای بیان عدم احتمال در زبان انگلیسی


در زبان انگلیسی خیلی وقتها ما نمیدونیم که در زمان آینده چه اتفاقی خواهد افتاد ، ولی بعضی مواقع میتونیم حدس بزنیم که مثلا یک اتفاق نخواهد افتاد مثلا  عربستان قهرمان جام جهانی بشه!!


 • I don't expect they'll win.
 • It's (quite) unlikely they'll win.
 • They are not very likely to win.
 • I shouldn't think they'll win.
 • There's not much hope / chance.
 • I'd be (very) surprised if they won.
 • I wouldn't bet on them winning.
 • There's no chance of them winning.
 • There's little likelihood of them winning.
 • It'll never happen in a month of Sundays.
 •  
  پیشنهاد ویژه