کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت برای بیان خستگی در زبان انگلیسی


از 10 عبارت و اصطلاح زیر در زبان انگلیسی برای بیان خستگی  و بیان  وقت خوابیدن استفاده میکنیم : • I'm tired.
 • I'm going to bed.
 • I'm off to bed.
 • I need to crash out.
 • Time for bed.
 • Bed for me.
 • Bedtime, I think.
 • I can't keep my eyes open.
 • It's past my bedtime.
 • I'm dead on my feet. • پیشنهاد ویژه