کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت برای بیان امیدواری در زبان انگلیسی


از 10 عبارت زیر برای بیان امیدواری در زبان انگلیسی استفاده می شود :

 

 • I hope it's sunny tomorrow
 • I'm hoping it'll be sunny tomorrow.
 • Hopefully, it'll be sunny tomorrow.
 • Let's hope it's sunny tomorrow.
 • Here's hoping we have a sunny day.
 • If we're lucky, it'll be sunny tomorrow
 • With any luck, it'll be sunny tomorrow.
 • I wish / If only it would be sunny...
 • I'm keeping my fingers crossed for...
 • I'm (really) counting on it being sunny • پیشنهاد ویژه