کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت برای استارت مکالمه در مورد عادت های منظم روزمره


از 10 عبارت زیر به منظور استارت مکالمه در مورد عادتهای منظم روز مره در زبان انگلیسی استفاده میشود:

 

 • I spend a lot of time...
 • I (often) tend to...
 • You'll always find me...
 • ___ is a big part of my life.
 • I always make a point of...
 • Whenever I get the chance, I...
 • I have a habit of..
 • I can't (seem to) stop...
 • I'm always...
 • I can't help... • پیشنهاد ویژه