کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 جمله برای کمک خواستن در زبان انگلیسی


از جملات زیر برای درخواست کمک در زبان انگلیسی استفاده میکنیم : 


 • Can you give me a hand with this?
 • Could you help me for a second?
 • Can I ask a favour?
 • I wonder if you could help me with this?
 • I could do with some help, please.
 • I can't manage. Can you help?
 • Give me a hand with this, will you?
 • Lend me a hand with this, will you?
 • Could you spare a moment?
 • I need some help, please. • پیشنهاد ویژه