کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 جمله برای بیان کردن نگرانی در زبان انگلیسی


از 10 عبارت زیر میتوانیم برای بیان نگرانی در زبان انگلیسی استفاده کنیم :


 • I'm (so) worried about...
 • I'm afraid...
 • I can't help thinking...
 • I can't stop thinking about it.
 • I've been worried sick about...
 • It's been keeping me awake at night.
 • I'm scared stiff / to death that...
 • I'm really nervous.
 • I've got butterflies in my stomach.
 • I'm absolutely dreading...

 •  
  پیشنهاد ویژه