کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 اشتباه رایج


چند نمونه اشتباه رایچ که خیلی از دوستان مرتکبش میشن رو در اینجا بررسی میکنیم:

هیچ وقت نگید : Praise for her بگید : Praise her

هیچ وقت نگید : clap for him بگید : clap him

هیچ وقت نگید : applaud for him بگید :applaud him

هیچ وقت نگید : Thank for you بگید : Thank you

هیچ وقت نگید : I respect for him بگید : I respect him

هیچ وقت نگید : Pray for him بگید : Pray him

هیچ وقت نگید : Greet for them بگید : Greet them 

هیچ وقت نگید : Speak for her بگید : Speak her

هیچ وقت نگید :Congratulate for him بگید : Congratulate him

هیچ وقت نگید :Write for him  بگید : Write him



پیشنهاد ویژه