کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10عبارت برای گفتن "عمرا" و "ممکن نیست " در زبان انگلیسی


از 10 جمله ی زیر برای بیان مخالفت در مورد پیشبینی در زبان انگلیسی استفاده میکنیم :

 


 • As if!
 • In your dreams!
 • You wish!
 • No chance!
 • Not a chance!
 • Not likely!
 • Dream on!
 • Never in a million years!
 • You'll be lucky!
 • Yes, and pigs might fly! • پیشنهاد ویژه