کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10عبارت برای نگرش در مورد اینده


از 10 جمله ی زیر میتوانیم برای اظهار نظر در مورد آینده در زبان انگلیسی  استفاده کنیم :

 

 • I'm (really / so) looking forward to..
 • I can't wait until...
 • I'm counting the days till...
 • Roll on...
 • I've set my heart on...
 • I'm saving up to...
 • Sooner or later I'll get round to...
 • One day, I'm going to have to...
 • I'm trying to put off... as long as I can
 • I'm (really) dreading • پیشنهاد ویژه