کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10عبارت برای بیان یقین در انجام کاری


از 10 عبارت زیر برای اظهار یقین در مورد انجام کاری در زیان انگلیسی میتوانیم استفاده کنیم :

 • I'm quite sure...
 • I'm absolutely positive...
 • I'm fairly / quite certain...
 • It must be right.
 • I know...
 • It's definitely...
 • You can be sure...
 • I've no doubt at all that...
 • I'm a hundred percent certain that...
 • I'm (utterly) convinced... • پیشنهاد ویژه