کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

I'll pass چی میشه ؟


 کلا به معنیه  اینه که نظرتون در مورد یه چیزی منفیه

It means you don't wanna be a part of something/don't wanna go somewhere/don't wanna say something.
 
Person 1: "we're getting a coffee, ya wanna come?" 
نفر اول : داریم میریم قهوه بخوریم میای ؟ 
 
Person 2: "no thanks, i'll pass"
 نفر دوم : مرسی من نیستم ! (پایه نیستم )پیشنهاد ویژه