کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

معنی و کاربرد What's in /What's out


جمله ی  What's in and  What's out  معنیش به مُد برمیگرده ، یعنی چی رو مُده و چی رو مُد نیست یا متداول نیست.
مثال: 

!My friends don't know what's  in and what's out

دوستام نمیدونند چی مُده و چی  مُد نیست.پیشنهاد ویژه