کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

عبارت so and so چه معنی میده ؟


در دو مثال مختلف کاربرد این اصطلاح از لحاظ بار مثبت و منفی توضیح داده شده :

1. a person whose name is forgotten or ignored: so-and-so came to see me.
اول در مورد شخصی به کار میره که اسمش رو یادمون رفته یا نادیده گرفته شده  ..... فلانی به دیدن من اومد 
 
2. a person or thing regarded as unpleasant or difficult: which so-and-so broke my razor?
دوم در مورد شخصی به کار میره که یا بار منفی داره یا اسمش سخته........ کدوم فلان فلان شده تیغ صورت تراشی من رو شکوند؟
پیشنهاد ویژه