کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

عبارت Yeah right


بعضی مواقع در زبان فارسی برای اینکه نشون بدیم که طرفمون اشتباه میکنه میگیم درسته ؟!! تو راست میگی ؟!!
مثلا دوستتون میگه فلان تیم میبره، تو میگی : اره تو راست میگی !!

توی زبان انگلیسی هم همچین موردی داریم مثال :

1st person: نفر اول
*
The United States went into Iraq to establish democracy.
ایالت متحده رفت عراق تا دموکراسی برپا کنه !
*
2nd person: نفر دوم
*
Yeah right !
اره تو راست میگی !! درسته !!
پیشنهاد ویژه