کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

عبارات مختلف برای اظهار تاسف در زبان انگلیسی


از 10 تا عبارت زیر برای اظهار تاسف در زبان انگلیسی استفاده میکنیم :

Sorry.
I'm (so / very / terribly) sorry.
Ever so sorry.
How stupid / careless / thoughtless of me.
Pardon (me)
That's my fault.
Sorry. It was all my fault.
Please excuse my (ignorance)
Please don't be mad at me.
Please accept our (sincerest) apologies.
پیشنهاد ویژه