کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

" بفرمایید " در زبان انگلیسی


هنگامی که چیزی را به کسی می دهیم.
Here you are.
 
هنگامی که می خواهیم کسی را به صرف غذا، نوشیدنی و ... دعوت کنیم.
Help yourself/selves.
 
وقتی در حال خوردن چیزی باشیم و بخواهیم آن را به دیگری تعارف کنیم.
Have some/have one
 
به هنگام ورود به محلی یا خروج از آن، اگر بخواهیم دوست یا همراه ما، قبل از ما وارد شود.
After you!
 
اگر بخواهیم کسی را مودبانه دعوت به نشتن نماییم.
Take/Have a seat, please.
 
اگر کسی از ما اجازه استفاده نمودن از وسایل ما را بگیرد، برای دادن اجازه می گوییم.
Be my guest / Go ahead.پیشنهاد ویژه