کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

چند اصطلاح برای ابراز همدردی و درد و دل کردن


 

چند اصطلاح برای ابراز همدردی و درد و دل کردن

=        I try to make it up.

سعی می کنم جبران کنم.

=        I'm terribly sorry.

=        I'm awfully sorry.

واقعا متاسفم.

=        I try to make it up.

سعی می کنم جبران کنم.

=        No offense.

منظور بدی نداشتم.

=        None taken.

من هم به دل نگرفتم.

=        Don't mention it!

اصلا حرفش رو هم نزن.

=        No sweat man!

بی خیال بابا!

=        Don't put yourself through hell.

به خودت فشار نیار.

=        There is no need for that guilt trip.

اصلا احتیاج به سرزنش خودت نیست.

=        Go easy on that!

=        Take it easy!

زیاد سخت نگیر.

To open out one's heart – درد و دل کردن

=        My heart is heavy.

دلم گرفته است.

=        Speak your heart.

حرف دلت رو بزن.

=        I'm blowing some steam on.

دارم عقده دلم رو خالی می کنم.

=        That's just a guts feeling.

این فقط یک احساس درونیه.

=        That's very truthful of me.

با تمام صداقت دارم می گم.

=        I know what you are going through!

می دونم چه رنجی داری می کشی!
پیشنهاد ویژه