کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

اصطلاحات و مکالمات خیابانی بخش پنجم


 

Who cares if they win or lose?

بردو باخت اونا اصلا مهم نیست.

It's no big deal if we don't go tonight.

خیلی مهم نیست که امشب برم یا نه.

I didn't know that you knew my uncle. What a small world.

چه شانسی ( چه تصادفی ) اصلا نمیدونستم که عمومو میشناختی .

I'm not sure why she is upset, what's going on?

واقعا نمیدونم چرا ناراحته ؟ چی شده ؟ ( چه اتفاقی افتاده ؟ )

A cold drink sounds great, now you're talking!

موافقم ،یه نوشیدنی خنک بنظر عالی میاد .

You want a tattoo? Over my dead body.

میخوای تاتو کنی ؟ باید از رو جنازه من رد شی .

Your food is coming right up.

عذاتون داره آماده میشه.

I am glad you brought an umbrella. That was good thinking.

خوشحالم که چتر خریدی ، فکر بکری بود.

Shoot, I forgot my grocery list at home.

اوه نه ، لیست خرید خواربارم خونه جا مونده ( فراموشش کردم )

Nothing matters more than being happy.

هیچ چیزی الان جز خوشحال بودن مهم نیست.

Come on, you can tell me.

زودباش ( یالا ) میتونی بهم بگی.

Never mind what I said before, I was wrong.

مهم نیست قبلا چی گفتم ، من اشتباه کردم.

We can go another night if you insist.

اگه پافشاری کنی ، یه شب دیگه می تونیم بریم.

Please stop it! You're giving me a headache.

لطفا بس کن ! سرمو درد آوردی.

No need to thank me. It's nothing.

نیاز به تشکر نیست. چیز مهمی نیست.پیشنهاد ویژه