کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

اصطلاحات و مکالمات خیابانی بخش هشتم


 

Since when have you been coming to this gym?

تاحالا به این باشگاه اومده بود؟

If you're not home before 8 o'clock you will be in trouble, got it?

اگه تا قبل 8 خونه نباشی به مشکل میخوری ، فهمیدی؟

You think she'll go on a date with you? You wish!

فکر میکنی اون باهات قرار میزاره؟ عمرا.
 

That girl is dressed to kill tonight.

اون دختر امشب خیلی شیک شده.

If you're going to have dinner at their house you'd better behave yourself.

اگه میخوای شام بری خونشون ، باید رفتار خوبی داشته باشی.

He said he did not like your ideas? That figures.

بهم گفت که ایده ی منو دوست نداره ، چیز عجیبی نیست.

Martha and Jake are breaking up? Do tell.

مارتا و جک از هم جداشدن؟ میخوام بدونم.

No sweat. We can always get together another time.

مشکلی نیست ، ما زمان های دیگه همیشه میتونیم باهم باشیم.

I really thought I was going to get the promotion, but I blew it."

درواقع من فکر میکردم که دارم ترفیع میگیرم ، ولی گند زدم .

There was a maddening delay at the train station.

تو ایتسگاه قطار تاخیر دیوانه کننده ای بود.

I messed up, I lost my wallet at the airport.

اشتباه کردم، کیف پولمو تو فرودگاه گم کردم.

I beg to differ. I don't think that is the right way to handle the situation.

مخالفم، فکر نکنم که این راه مناسب اداره کردن این موقعیت باشه.

It's time to rise and shine sweet heart.

دیگه وقت بیدار شدنه معشوقم.

You bet I'm going to talk to her, she is beautiful.

مطئن باش میخوام باهاش حرف بزنم ، خیلی خوشگله.

Their ideas about living in space are just a pie in the sky.

نظرش راجع به زندگی در فضا یه رویای دست نیافتنی و عجیب غریبه.پیشنهاد ویژه