کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

اصطلاحات و مکالمات خیابانی بخش دهم


 

It serves you right. You were not nice to him.

حق با تو ، توهم باهاش خوب نبودی

We only have 7 more days until vacation! I can't wait!

فقط 7روز تا سفر مونده ، بیصبرانه منتظرم.

Lighten up. We can go to the movies another day.

اخ جون ، میتونیم یه روز دیگه بریم سینما.

Good point, I will call her to explain what happened.

فکر خوبیه ، باهاش تماس میگیرمو بهش توضیح میدم چه اتفاقی افتاده.

That's just my luck, I never win at anything.

همیشه بدشانسم ، هیچوقت تو هیچی برنده نشدم.

It's up to you, but I don't think we should bother him.

تصمیم با خودته ولی بنظرم نباید اذیتش کینم.

Hop in. We need to leave right away.

بپر سوار ماشین شو ، باید اینجارو همین الان ترک کنیم.

I knew that was a bad idea, I told you so.

میدونستم ایده ی خوبی نیست بهت گفته بودم.

Come on, you know better than that.

زودباش ،خودت بهتر میدونی.

I have been burned by making bad decisions before.

به خاطر تصمیم بدی که قبلا گرفته بودم تو شرایط بدی افتادم.

I really want to know what happens so keep me in the loop."

واقعا میخوام بدونم چه اتفاقی افتاده پس منم تو جریان بزار( باخبرم کن).

Going to the movies sounds good, I'm down.

سینما رفتن خیلی خوبه من پایم ( منم هستم)

If you can just get to the point maybe I can help you.

اگه بهم بگی منظورت چیه شاید بتونم کمکت کنم.

You want me to call you tomorrow? Sure thing.

ازم میخوای فردا باهات تماس بگیرم؟ حتما.

I really like them. They are so down to earth.

واقعا دوسشون دارم ، خیلی معقولند.پیشنهاد ویژه