کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

اصطلاحاتی برای بیان احساسات و ایده ها


 

"I think

 فکر می کنم

"I feel that"

... احساس می کنم که

"In my opinion"

 به نظر من

"As far as I'm concerned"

تا آنجا که به من مربوط می شود

"As I see it"

 این طور که می بینم

"In my view"

از نقطه نظر من

"I tend to think that"

 من فکر می کنم که

"I'm absolutely convinced that" ...

 من کاملا معتقدم که

"I'm sure that"

من مطمئنم که

"I strongly believe that"

من شدیدا باور دارم که

"I have no doubt that" .

 من هیچ شکی ندارم که

"What do you think?"

تو چی فکر میکنی؟

"What's your view?" 

نقطه نظرت چیه؟

"How do you see the situation?"

وضعیت رو چطور می بینی؟  

پیشنهاد ویژه