کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

اصطلاحاتی برای اخطار دادن


 

اصطلاحاتی برای اخطار دادن

Be prepared!

آماده باش

Be careful!

مراقب باش!

Watch out!

مواظب باش!

Look out!

مراقب باش!

Look sharp!

بجنب!

Hit the deck!

آماده ی کار شو.

Caution!

احتیاط کن!

Take care!

مراقب باش!

Safety first!

امنیت مهم تر!

Play it safe!

جانب احتیاط را رعایت کن!
پیشنهاد ویژه