کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

"بفرمایید" در زبان انگلیسی در موقعیت های مختلف


 

"بفرمایید" در زبان انگلیسی در موقعیت های مختلف

هنگامی که چیزی را به کسی می دهیم:

=        Here you are.

 

هنگامی که می خواهیم کسی را به صرف غذا، نوشیدنی و ... دعوت کنیم:

=        Help yourself/selves.

 

وقتی در حال خوردن چیزی باشیم و بخواهیم آن را به دیگری تعارف کنیم:

=        Have some/have one

به هنگام ورود به محلی یا خروج از آن، اگر بخواهیم دوست یا همراه ما، قبل از ما وارد شود:

=        After you!

 

اگر بخواهیم کسی را مودبانه دعوت به نشتن نماییم.

=        Take/Have a seat, please.

 

اگر کسی از ما اجازه استفاده نمودن از وسایل ما را بگیرد، برای دادن اجازه می گوییم:

=        Be my guest / Go ahead.
پیشنهاد ویژه