کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

How is your day - Example Conversation"Hi Jack.  What are you doing?"

سلام جک.چیکار میکنی؟


"Hi Mary.  I'm filling out a job application."

سلام ماری.یک فرم درخواست کار را پر میکنم.


"Are you finished with school already?"

آیا مدرسه ات تموم شد؟


"No.  I have one more semester, but it would be great to have a job lined up."

نه. یه ترم دیگه ام مونده اما خیلی خوب میشه اگه کنارش یه کارهم داشته باشم.


"How is your day going?"

روزت چطور میگذره؟


"Quite busy.  I'm preparing for my presentation tomorrow on our marketing strategy.  I'm not even half done yet."

کاملا مشغولم. در حال آماده شدن برای ارائه فردا در استراتژی بازاریابیمان هستم. هنوز نصفش را انجام ندادم.


"You must feel stressed out now."

باید استرس داشته باشی.


"That's an understatement."

این به معنی دست کم گرفتن من است.


"What are you doing now?"

الان چیکار میکنی؟


"I'm playing pool with my friends at a pool hall."

با دوستام توی سالن بیلیارد،بیلیارد بازی میکنم.


"I didn't know you play pool.  Are you having fun?"

نمیدونستم بیلیارد بازی میکنی.خوش میگذره؟


"I'm having a great time.  How about you?  What are you doing?"

من اوقات عالی دارم.تو چطور؟چیکار میکنی؟


 "I'm taking a break from my homework.  There seems to be no end to the amount of work I have to do."

بین تکالیفم استراحت میکنم. انگار کارهایی که باید انجام بدم تمامی ندارد.


"I'm glad I'm not in your shoes."

خوشحالم که جای تو نیستم.
پیشنهاد ویژه