کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

کاربرد Never در جملات مختلف


کاربرد Never در جملات مختلف

It's now or never

یا الان یا هیچ وقت

I never saw him in jeans

هیچ وقت لباس جین تو تنش ندیدم

I wish you'd never been born

کاشکی هیچ وقت به دنیا نمیومدی

It's never too late to learn

هیچ وقت برای یاد گرفتن دیر نیست

Never confuse pity with love

هیچ وقت ترحم رو با عشق اشتباه نگیر

I'll never forget your kindness

مهربونیت هیچ وقت از یادم نمیره

I never thought we'd end up like this

هیچ وقت فکرشو نمیکردم اینجوری تموم بشه

I never felt this way before I met you

قبل از اینکه باهات آشنا بشم اصلا همچین حسی رو بهت نداشتم

His behavior never ceases to surprise me

رفتارش همیشه منو سورپرایز میکنه

I've never heard him speak ill of others

هیچ وقت ندیدم از مردم بد بگه

I'll see to it that it never happens again

اطمینان میدم که دیگه همچین چیزی اتفاق نمیفته

You never know what you can do till you try

تا تلاش نکنی نمیغهمی قادر به انجام چه کار هایی هستی

I never see her without thinking of her mother

هیچ وقت ندیدمش که به مادرش فکر نکنه

I never for a moment imagined that I would still doing this kind of thing at my age

هیچ وقت حتی یه لحظه فکر نمیکردم همچین کاری رو تو این سن انجام بدم

I never for a moment imagined I'd be able to afford to live in such a fancy house

حتی یه لحظه هم فکرشو نمیکردم یه روز بتونم پول زندگی تو همچین خونه ی با کلاسی رو داشته باشمپیشنهاد ویژه